?> ?>

Regulamin

Regulamin świadczenia usług

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem Świadczenia usług”, określa zasady korzystania z

usług i zabiegów świadczonych w:

1. Nazwa: RevitaMed Magdalena Pruszak

2. Adres: al. Piastów 8/2, 70-331 Szczecin

3. Tel: 0048 517857583

4. Nip: 8522564088 Regon: 321450401,

zwanego dalej „Gabinetem”.

5. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do skorzystania z

dowolnej usługi z oferty naszego Gabinetu, zwanej dalej „Zabiegiem”.

6. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy

Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

§ 2

Klienci

1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica,

opiekuna lub przedstawiciela prawnego.

3. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie:

– przedłożenia stosownej zgody na piśmie,

– nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia lub celem potwierdzenia wyrażenia

zgody lub do odmowy świadczenia Zabiegu.

§ 3

Pracownicy

1. Pracownik to osoby świadczące pracę na rzecz naszego Gabinetu, wynikającą z zastosowania ogólnie

obowiązujących przepisów prawa.

2. Pracownik to osoba przeszkolona do wykonywania danych zabiegów, posiadająca odpowiednie

uprawnienie i kwalifikacje do ich wykonywania poparte doświadczeniem przystosowana do pracy na

danym stanowisku.

3. Pracownik to osoba uprawniona do wykonania dla Państwa zabiegu w imieniu naszego Gabinetu.

4. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest zapoznać Państwa z wymaganą

dokumentacją oraz żądać od Państwa wyrażenia stosownych zgód na piśmie przed przystąpieniem do

Zabiegu jeśli taka zgoda jest niezbędna.

5. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu obowiązany jest dysponować odpowiednio

przygotowanym stanowiskiem pracy odpowiednio wyposażonym w materiały i narzędzia jednorazowe,

materiały wielorazowe sterylne oraz sprzęt niezbędne do wykonania zabiegu.

6. Pracownik odpowiedzialny jest za sprzęt, jego poprawność działania i użycia.

7. Pracownik obowiązany jest do wykonania zabiegu w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi

procedurami i zgodnie ze sztuką zawodową zachowując przy tym odpowiednie warunki higienicznosanitarne

oraz przepisy BHP i PPOŻ.

8. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi.

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo

1. Zasady obowiązujące w naszym Gabinecie szczegółowo omówione są w „Zestawie Procedur

postępowania w Gabinecie” dotyczą ogólnych zasad higieny, zasad bezpieczeństwa, zasad BHP i PPOŻ

do zapoznania się na żądanie mogą być Państwu udostępnione w każdej chwili i mają one zastosowanie

do wszystkich Zabiegów w naszym Gabinecie.

2. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu

wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów

na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

3. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi,

niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od

świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany,

uruchomiona zostaje procedura postępowania poekspozycyjnego, a miejsce zranienia jest niezwłocznie

myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg

przerwany jest dokańczany, jeśli to możliwe po zabezpieczaniu miejsca zranienia lub w innym

dogodnym dla klienta terminie.

5. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku zgodnie z

obowiązującymi przepisami i normami.

§ 5

Świadczenie usług kosmetycznych

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Klient ma obowiązek wypełnić ankietę epidemiologiczną i zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez

pracownika udzielić informacji o swoim stanie zdrowia, przebytych i obecnych chorobach oraz trybie

życia wypełnić stosowne dokumenty zgodnie z prawdą oraz wyrazić zgodę na wykonanie zabiegu.

2. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich

dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o:

chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie

ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych

protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi

oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

3. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli obecny stan zdrowia Klienta jest

przeciwwskazaniem do jego wykonania, zabieg może źle wpłynąć na stan zdrowia klienta ze względu

na przebyte lub obecne choroby i jego tryb życia, lub stwarza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych

lub jeśli klient stanowi zagrożenie dla innych klientów i osób przebywających w otoczeniu.

4. Każdy Klient jest zaznajamiany ze wskazaniami, przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i

zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W

przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie

pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego

oświadczenia przez Klienta.

5. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonywany powtórnie Klient winien potwierdzić aktualność stanu

zdrowia i przekazanych informacji lub aktualizować go każdorazowo.

6. Klient jest obowiązany do przygotowania się do zabiegu. Zachowania higieny i czystości osobistej

przed przystąpieniem do zabiegu. Usunięcia biżuterii z części ciała poddawanej zabiegowi lub

wszystkich części, jeśli jest taka konieczność do wykonania do zabiegu. Usunięcia części garderoby z

części ciała poddawanej zabiegowi. Podczas wykonywania zabiegu wszelkie kosztowności oraz

przedmioty cenne winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

7. Klient jest obowiązany nie utrudniać i nie opóźniać wykonania zabiegu szczególnie rozmowami

telefonicznymi chyba, że za wyraźną zgodą Pracownika.

8. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o dyskomforcie

odczuwanym podczas zabiegu, złego samopoczucia lub pogorszeniu stanu zdrowia.

9. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić

jego przeprowadzenia.

10. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie

wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod

wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6

Płatność

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest wywieszony

w Gabinecie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.revitamed.eu .

2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, płatność kartą płatniczą w

terminalu, przelew, płatność blikiem, płatność online przez system „moment”, bony, karnety

3. Gabinet po umówionym terminie zabiegu, pobiera zadatek w wysokości 60% wartości zabiegu. Jeśli wartość zabiegu jest równa lub mniejsza od kwoty 60zł, pobierany jest zadatek w wysokości 100% wartości zabiegu.

4. W przypadku niepoinformowania pracownika gabinetu o braku możliwości pojawienia się na wizycie, zadatek przepada na rzecz gabinetu RevitaMed (nie dotyczy zdarzeń losowych)

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w

Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi

zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli

pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

6. W Gabinecie dostępne są także Bony i Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby

Zabiegów w określonym czasie.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia

spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są: rodzic, opiekun lub przedstawiciel

prawny.

2. Gabinet ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w

Gabinecie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je

wyraźnie na przechowanie. Gabinet nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy

pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich

pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien

zatrzymać przy sobie.

3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w

przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem

odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu

5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z

subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką

zawodową w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 8

Rezerwacje

1. Klient powinien uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Gabinecie telefonicznie lub za

pośrednictwem innych udostępnionych prze Gabinet sposobności.

2. Klient przed przystąpieniem do zabiegu powinien wypełnić klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Wypełnienie jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania Usług w Gabinecie. Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w „Polityce Prywatności” na stronie internetowej www.revitamed.eu

3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny

przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i/lub

naliczenia mu za następny Zabieg ceny o 50% wyższej od wartości zabiegu.

4. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Gabinet

zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem

przekraczającym 10 minut lub za wyraźną zgodą Klienta zabieg wykonać umniejszając go o opóźniony

czas wedle uznania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika,

żaden z etapów nie zostanie skrócony.

6. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 9

Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni

od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego

nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi lub umożliwi mu

skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem

wykonującym pierwotny Zabieg. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach

zadośćuczynienia.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji

w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za

wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej

wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku

oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 10

Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów

tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity

zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika, Zestawu procedur postępowania w

Gabinecie, Zeszytu kontroli procesu dezynfekcji i sterylizacji, Zestawienia sterylnych narzędzi

zabiegowych oraz certyfikatów, na jakie powołuje się Gabinet.

2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu

ich opublikowania. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia

dotychczasowe.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności

rozwiązywane polubownie.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie regulaminu:

1. Magdalena Pruszak

Osoba odpowiedzialna za aktualizację regulaminu:

1. Magdalena Pruszak

Korzystając z naszej strony, akceptujesz nasz regulamin. Oświadczasz, że jesteś świadomy używania przez nas plików cookie i podobnych technologii w celu ulepszania i dostosowania treści oraz analizy ruchu.